Vertelselkes

Dominicus Gent

Viering van zondag 22 juli 2018  

VERTELSELKES…

 

 

Van harte welkom aan iedereen op deze laatste dag van de Gentse Feesten. Daarom, naar traditionele gewoonte, hebben we deze viering een beetje in het kader van de Gentse week geplaatst.

Het Evangelie van vandaag komt uit het boek Djiezes, een vertaling van het Marcusevangelie in het Gents door Jan De Vuyst en wordt ons door Frank verteld .

De passage die we uitkozen, draagt de titel ‘Vertelselkes’. Het journaal komt ons elke dag een paar keer de verhalen van de dag brengen. Soms ontspannen, soms leuk maar vaak heel droevig.

We komen te weten wat de Rode Duivels als eten in hun bord kregen voor een bepaalde match, hoe Trump heel veel vertelselkes vertelt die hij alleen nog gelooft, maar ze ook veroordeelt wanneer de context niet in zijn kraam past.

We zien de beelden van mensen die verdrinken in zee voordat ze ons kunnen vertellen waarom ze grote risico’s nemen om hun land te verlaten met een bang hart en alles achter zich laten.

Als mensen bij elkaar komen dan is er ontmoeting, net zoals het tijdens de Gentse Feesten gebeurt. Van overal zakken toeristen en Gentenaars af naar het centrum om evenementen bij te wonen, commentaar te geven, samen het samenzijn te vieren en te moeten ontnuchteren bij het ochtendgloren want van al dat vertellen hebben ze dorst gekregen en worden ze later moe.

Van al die verhalen leren we iets. In Jezus tijd waren de farizeeërs geleerden die dachten de waarheid in pacht te hebben en de mensen wezen op hun rechten en plichten.En meestal was dit te moeilijk en de mensen verstonden er nauwelijks iets van. Wanneer Jezus de mensen die hem volgden iets wou bijbrengen, dan bracht hij dat in een verhaal omdat ze het beter zouden begrijpen. De apostelen kregen bijles achteraf, zij hadden nog nood aan bijles.

Straks komt Frank van de Zuidpoort een verhaal brengen die hij met zijn echgenote heeft voorbereid. In de Zuidpoort komen mensen samen die hun verhaal aan elkaar vertellen en elkaar bijbrengen hoe ze elkaar tot steun kunnen zijn en helpen in een maatschappij die hen al heel wat problemen heeft opgebracht. Om rechtop te kunnen staan en hun verhaal aan anderen door te vertellen .

Laten we eerst de Paaskaars aansteken, bewijs van aanwezigheid van die Ene die we God, Vader, Moeder noemen tijdens ons samenzijn hier op zondag.

 

Vervul dit huis met hart en geest

met aandacht voor de kleinen

 

 

Evangelietekst : Marcus ( tekst uit Djiezes: evangelie in het Gents, door Jan De Vuyst)

Jezus verteldegen uuk nog ‘tvolgnede,- Hij zei: ‘Oasde de lucht omsteekt, legde doar thons ne zwarten doek over? Niegh. Of oasde een kiske loat branden, schuifde da kiske thons onder uhw bedde? Maoar bijnie!Ge zet da kiske toch op tafel of op de vinstertablette zuda’t langst alle kanten licht kan geven. Heh’k gelijk of hek’h gelijk? Op dezelfste maniere ( van da kiske en van die lampe) zal al ‘tgien da geheim is, of nuh nog wiggestoken es, oan alleman getuugd worden. Onthehwt da goe en ’n vergeet da nie!’.

Jezus zei uuk nog: ‘Het Keuninkrijk van God dad es gelijk dienen boer die zoad ging goan streuien. Achter nen tijd begost da zoad uit te komen. Dienen boer ’n moest doar nie goan staoan trekken oan die zoadsjes. Nienij, da zoad da groeidege van ’t zelfst. Iest staken eder uit de grond kleine gehssprietjes ulder kopken op. En loaters wieren da stingelkes mee oaren op. En ghull op ’t loastste stondezn ze schune dikke en geel van de rijpigheid. Echt schuun dik groan. En dienen boer woas vaneigenst vrie kontent. Hij paktege zijne sikkel en hij begost te uugsten. Loat mij nekier peizen…Mee wa zoeme ’t Keuninkrijk van God nog ezu kunnen vergelijken? Ik mee almeenekier peizen op een mosterzoadsje dad in d’irde gezoaid wierd. Kende da, een mosterdzoadsje? Hedde dad al vanzeleven gezien? Wel, dad es’t kleinste van de kleinste zoadsjes dadde uh moar kunt veurestellen. Ezu een piepklein dingske, moar garde à vous! Vanhoast dadde dad op de grond gemseten heht, begint da te groeien. Wel, -goeien appel! -, buzze datda zoadsje geeft. En uiteindelinge wordt da gruter dan al de struiken in uhwen hof, en da krijgt van die grute zwoare takken. En van langst alle kanten komen der veugelkes op afgevlogen om doar te goan schuilen veur de natte, en uuk om in diene firme kastaar van ne buum ulder nestjes te goan behwen.’

Jezus verteldege vele van da soort van verhoalinskes. Sommigte minsen prombeerdegen om te verstoan watdat Hij bedoeldege mee die vertelselkes, moar àndere minsen ’n verstonden der gien fluite van. Moar altijd oast Hij ulder iets wildege leiren, thons verteldegen Hij een verhoalinske. En achteraf, oas Jan en alleman noar huis woas ge gegoan, thons begost Hij die vertelselkes oan zijn lierlingen en oan d’apostels t’eksplikeren.

 

Overweging                                                                                        

Van de vier evangelieteksten is het Marcusevangelie het oudste en kortste. Het omvat slechts 16 hoofstukken.

Het evangelie vangt aan met volgende tekst: ‘Beging van de goede boodschap van Jezus Christus, de zoon van God.’ Dit vers is de korte samenvatting van het evangelie. Marcus hoopt dat de lezer na de lezing van zijn evangelie blij en dankbaar zal zeggen en beamen: ‘Inderdaad Marcus, nu zie ik het zelf ook : de boodschap van Jezus die verkondigt is de goede boodschap. En terecht wordt Hij de zoon van God genoemd want niemand is zozeer vervuld van God dan Jezus.’

De vertelselkes in het stukje evangelie van vandaag zijn gelijkenissen.

Jezus ging tegen willekeurige toehoorders niet uitgebreid preken, maar met behulp van enkele kleine verhalen en voorbeelden illustreerde hij allerlei concepten die met het leven binnen het Koninkrijk van God te maken hadden.

Het zijn die gelijkenissen die zo kenmerkend zijn voor het onderwijs van Jezus. Het verschil met het onderwijs dat de mensen gewoon waren van de farizeeën en de schriftgeleerden was dat Jezus hen geen lesje leerde en geen regels oplegde maar dat Hij hen op een ontspannen manier inwijdde in de denkwijze van God.

Hij drong de mensen niks op, maar wees hen wel de consequenties van het al of niet leven in verbondenheid met God. Hij bracht de zuivere waarheid, een waarheid die niet als een molensteen om je hals ligt, maar een bevrijdende waarheid. Een waarheid waarvan je diep in je hart aanvoelt dat die goed is.

Gelijkenissen zijn gemakkelijk te begrijpen. De beelden sluiten aan bij de alledaagse belevingswereld van de mensen. Als Jezus vandaag de dag geleefd zou hebben dan zou Hij ongetwijfeld gelijkenissen verteld hebben met voorbeelden over computers, verkeer, techniek, sport….

In veel gelijkenissen komen we onverwachte wendingen tegen of onverwachte uitkomsten. Dat is typerend voor het Koninkrijk van God, dat in veel opzichten anders in elkaar zit dan alle samenlevingsvormen van de wereld.

Alle gelijkenissen hebben direct of indirect te maken met morele keuzes die je moet maken vanuit je geweten, een functie van je hart. Wie in zijn hart ervoor kiest het goede te willen doen, staat open voor diepere dingen die Jezus te vertellen heeft en voor de openbaring van God.

Ook in het stukje evangelie van vandaag horen we Jezus spreken over dat Rijk van God. Bijna alle mensen van Galilea, waar Jezus vandaan kwam, waren boeren. De mensen wisten alles over zaaien en oogsten en wat erbij hoorde. Jezus wilde zijn vrienden uitleggen hoe de maatschappij eruit zou zien als ze met God rekening houden. Een wereld waarin mensen leven in vrede met zichzelf en met elkaar, met de natuur en met God. Het Rijk Gods lijkt op een boer die zaait, zegt Jezus. Zaad groeit vanzelf zonder dat je precies weet hoe het gaat. Zo gaat het ook met het Rijk van God. Zonder dat je het beseft groeit het en komt het dichterbij.

De lamp in deze tekst is het beeld van dan het lichtende en verhelderende van Jezus’ boodschap. Omdat de huizen er donker waren zorgde men ervoor dat de lamp op de plank dag en nacht bleef branden.

Ook van het mosterdzaadje heeft het Rijk van God iets weg. In Palestina groeide de mosterdstruik in het wild. Iedereen kende die piepkleine zaadjes maar iedereen wist ook dat de mosterdstruik wel drie meter hoogt kon worden net zoals ook het Rijk van God zal groeien, zegt Jezus.

Ook al merk je nog niet veel van die wereld van vrede en rechtvaardigheid, toch zal die er komen.

‘Als je een geloof hebt als een mosterdzaadje groeit de liefde uit boven de haat’ klinkt het in een veel gezongen kinderliedje.

Iets klein kan iets heel groot worden :

  • Een petitie begint met één handtekening en kan uiteindelijk een grote verandering teweegbrengen.
  • Een klein geschenk kan grote vreugde brengen.
  • Een vlammetje van één lucifer kan een groot kampvuur worden dat zovele harten verbindt.
  • Een vriendelijk woord kan iemand heel blij maken.

 

 

Getuigenis van Frank

Er was eens een oud vrouwke, dat alleen leefde in een volksbuurt in Gent.Tijdens de vakanties en in de weekends, stond ze steeds klaar met een snoep of een ijsje voor de buurtkinderen.

Die kinderen noemden haar “Oma Snoep”.  Niemand kende haar echte naam, en buiten de buurtkinderen kwam er daar nooit iemand aan de deur.

Ze deed steeds haar boodschappen om de hoek in de Aldi of de Lidl.

Toen de grote vakantie begon liepen de kinderen langs haar deur, maar die was dicht, en alle ramen waren gesloten. De eerste dagen dachten de kinderen dat oma snoep op verlof was en gaven er verder geen aandacht aan. Na een week was er toch een van de kinderen die ongerust was en die zei ’s avonds thuis aan tafel tegen de mama en de papa: “We hebben Oma Snoep nog niet gezien…. De mama zei tegen haar man: “Ik heb haar ook nog niet gezien in de winkel”…..Omar, de papa, zei: “Dat is niet normaal, die is altijd thuis, ik ga morgen eens gaan kijken” De dag nadien ging Omar naar haar huis, hij klopte op het raam en belde aan….maar niemand deed open.Omar zag ook dat de brievenbus vol zat met post en reclame, en dacht bij zich zelf: dat is hier niet normaal. Hij ging naar huis en vertelde aan zijn vrouw dat er niemand open deed en dat de brievenbus vol stak. Zijn vrouw zei: T’Jeef Klakke van naast de deur, die woont hier al lang, die weet misschien wat er is. Omar klopte op het raam van T’Jeef  en die riep “Wie is het?” Omar antwoorde ” ‘T is Omar van naast de deur”  ‘T’Jeef zei wacht ik ben daar… ‘TJeef deed open en vroeg “Voor wat is het?”

Omar zei: “De kinderen hebben Oma Snoep van gans de vakantie nog niet gezien en ik ben aan haar deur geweest maar er deed niemand open en de brievenbus steekt ook vol” ‘TJeef zei:”dat is raar, die is altijd thuis, wacht ik doe mijn schoenen aan en we gaan eens kijken” Zo gezegd zo gedaan en samen gingen ze naar het huisje van Oma Snoep, daar aangekomen belden ze aan en klopten op het raam… maar geen reactie. ‘TJeef zei tegen Omar : “Dat is hier niet normaal, ik ben er niet gerust in en ga de politie bellen”   ‘TJeef belde en deed zijn uitleg, de politie zei: “Bedankt voor uw oproep, we gaan direct iemand sturen” Na een vijftal minuten kwam er een combi aan en de agenten vroegen wat er aan de hand was. Omar en ‘TJeef deden hun uitleg en de agenten belden op hun beurt aan en klopten ook op het raam: geen reactie. De agenten belden naar hun officier van wacht en deden hun verhaal, die besloot om de brandweer te verwittigen om de deur open te maken. Na een vijftal minuten kwamen ze aan en deden de deur open….de agenten gingen naar binnen.  Omar en ‘TJeef stonden zenuwachtig buiten te wachten. Na een paar minuten kwamen de agenten naar buiten, een van hun had een briefje in de hand… Omar en ‘TJeef vroegen: “En wat is er met Oma Snoep?”  “Geen paniek” zeiden de agenten “Ze was vergeten om dit briefje achter haar raam te plaatsen” Op het briefje stond: Beste kinderen, via de Zuidpoort en Pirlewiet kan ik voor 14 dagen op vakantie, jullie krijgen je snoep van zodra ik terug ben,prettige vakantie, Oma Snoep.

Omar en ‘TJeef voelden zich opgelucht, maar ook een beetje gegeneerd….De agent zag dat en zei: “Jullie hebben er goed aan gedaan om te bellen”

“Moest iedereen een beetje opletten en wat meer aandacht geven aan zijn buren, dan zouden er minder onaangename dingen gebeuren, voor het zelfde geld lag dat vrouwke hier op de grond en had ze een been gebroken of erger….

Omar en ‘TJeef gingen blij naar huis en vertelden het verhaal aan de kinderen.

Toen Oma Snoep terug kwam van vakantie, stonden de kinderen haar op te wachten met een grote boeket veldbloemen, die ze zelf geplukt hadden, Oma Snoep was blij, en gaf de kinderen hun snoepjes…

                

Walter De Buck:  ‘k Zou zu geerne willen leven ‘

Het belang van aandacht te hebben voor elkaar, in kleine dingen. Frank heeft ons dit verteld via het verhaal van de snoepoma en de bezorgde kinderen.

Niet naast elkaar leven maar met elkaar. Vreugde en verdriet delen en hopen op een betere wereld als we naar elkaar luisteren en vertellen over het leven in al zijn aspecten.

Zingen we daarom het lied van Walter De Buck : ‘k zou zu gere willen leven ……

De tekst vinden jullie op het blaadje dat je op jullie stoel gevonden hebben bij het binnenkomen.

 

Walter De Buck
‘k zou zo gere willen leven

     

‘k Zou zo gere willen leven
In ne wereld zonder geld
Da de niet van schrik moet beven
Veur nen oorlog en geweld
‘k Zou zo gere willen leven
In ne wereld zonder doel
zonder macht en zonder streven
Geen bankiers en genen boel

‘k Zou zo gere willen leven
In ne wereld zonder werk
Waar da alles goat al spelend
Da de ’t werken niet en merkt
‘k Zou zo gere willen leven
In ne wereld zonder schrik
Hoe dat ’t zou zijn, ’t is om ’t even
Zeker beter da wete kik

‘k Zou zo gere gelijk de bomen
Staan met wortels in de grond
En mijn takken naar omhoge
En geen woord in mijne mond
‘k Zou zo gere keune vliege
Gelijk ne veugel in de lucht
Zachtjes op de wolken wiegen
Geen lawijt, zelfs gene zucht

‘k Zou zo gere, ‘k zou zo gere
‘k Zou van alles willen doen
Schone luchtkastelen bouwen
En tons slapen tot de noen
‘k Zou zo vele wille geven
Veur ne wereld met veel groen
Waar de kinders nog kunnen spelen
En mijn liedjes niet vandoen

 

 

Vredeswens

Wie het zaad van zijn glimlach zaait

Brengt licht in het leven van mensen.

Wie het zaad van goedheid zaait

Brengt rust bij wie hij ontmoet.

Wie het zaad van vrede zaait

Werkt mee aan een betere wereld

Geven we elkaar een teken van vrede.

 

 

 

 

We wensen iedereen een goede afsluiting van de feesten toe. Misschien met een ‘lege portemonnee’ vanavond maar hou nog een klein beetje over om het nestkastje te vullen, vluchtelingen te steunen, een aperitief te drinken of de wereldwinkel te plunderen.

Tot te naoste jaor…….