Rijden we door het rood?

de_tavernierLopendVuur nodigt uit

Donderdag 13 november 2014, 20 u., Sint-Pietersaalststraat 74, 9000 Gent,

Prof. dr. Johan De Tavernier

‘Rijden we door het rood?’

Duurzaam omgaan met de schepping

Al tientallen jaren weten we dat ons ontwikkelingsmodel de hulpbronnen van het leven op aarde zwaar aantast en soms vernietigt. En er is maar één aarde waar we nu met ruim 7 miljard op leven en die we aan toekomstige generaties moeten doorgeven.

Het besef dat we onze levenswijze drastisch moeten veranderen dringt maar langzaam door. Dat heeft allicht met de complexiteit en de schaal van de problemen te maken. Water- en luchtkwaliteit, klimaat, voedsel-en industriële productie, bevolkingsgroei, energie opwekking, verkeer, . . . vormen een onderling samenhangend systeem. Bovendien lijken we persoonlijk weinig directe nadelen van de ecologische schade te ondervinden. Het vergt moeizaam onderzoek en lange termijn denken om de nefaste gevolgen aan te tonen.

Toch is de vraag onontkoombaar: hoe stellen we de toekomst van de generaties na ons veilig? 

Hoe richten we ons handelen op de toekomst? Is er een visie, een ‘visioen’ van een nieuwe schepping?

LopendVuur nodigt u uit een avond na te denken en van gedachten te wisselen over hoe wij met ons milieu omgaan.

*

Johan De Tavernier is doctor in de theologie, hoogleraar en vice-decaan  aan de faculteit theologie en religiewetenschappen van de KU-Leuven. Hij werkt er in de onderzoekseenheid theologische en comparatieve ethiek; doet onderzoek, publiceert en doceert o.m. over milieu-ethiek.

Zijn ethische reflectie over de milieuproblemen neemt als uitgangspunt het boek van P.T. Jones & R. Jacobs, Terra Incognita, Globalisering, Ecologie en rechtvaardige duurzaamheid, Academia Press, Gent, 2007.  Grondig en aan te raden.

*

LopendVuur bestaat uit christenen van diverse signatuur uit het Gentse. Overtuigd van de
blijvende betekenis van religies en levensbeschouwingen voor onze cultuur en samenleving zien zij ook heel wat hete hangijzers. Daarover willen zij de open discussie met een ruim en geïnteresseerd publiek bevorderen. Met name willen zij de volgende thema’s ter sprake brengen: het kritische potentieel van religies voor onze samenleving, hun “waarheids”‐opvattingen t.o.v. eigentijdse filosofie en wetenschap, hun onderlinge verhoudingen, hun organisatie en leiding, de mensenrechten en het seksisme binnen religies, hun bijdrage aan een evoluerend mens‐ en wereldbeeld en aan een wereldomvattende solidariteit en
ecologie. Kortom, ter sprake komt wat mensen van vandaag aarding, verbondenheid en perspectief kan bieden. De initiatiefnemers willen die openheid waarborgen door een wetenschappelijke onderbouwing, een pluralistische benadering en onafhankelijk en ongecensureerd denken en spreken. Om een divers en ruim publiek te bereiken zullen zij lezingen, voor‐drachten, discussiefora, colloquia en leesgroepen organiseren.
De stuurgroep van LopendVuur bestaat uit: Dirk De Backer, Bernard de Cock, Marie‐Ann De Cocker, Dani R. Leroy, Marc Loos, Ria Van Overbeke, Annie Vandamme, Roger Weverbergh.