Pasen 2021

Dominicus Gent

Paasviering 2021

 

Welkom

Welkom beste mensen van het verbond hier of op afstand aanwezig en ook alle mensen die we meedragen in ons hart.

Van harte een zalige hoogdag gewenst.

We vieren vandaag het grote feest van Pasen.

Na veertig dagen vasten in gemeenschap mogen we de heuglijke gebeurtenis van “verrijzenis “ beleven en vieren.

Ik weet niet of het voor jullie ook zo is maar Pasen geeft mij telkens opnieuw een gevoel van bevrijding, van herboren worden, nieuwe kansen krijgen en geven, van Licht van ritme van adem.

We nemen jullie graag mee om dit samen te vieren; en we laten ons bij ’t begin feestelijk volstromen met levensadem

Dat wij volstromen met levensadem

en schreeuwen eindelijk geboren

Dat wij volstromen met levensadem

en lachen eindelijk geboren

Dat wij volstromen met levensadem

en weten eindelijk geboren

 

Van aswoensdag tot vandaag knoopten we ons met het vastentouw aan elkaar vast om de weg van verinnerlijking ,van inzicht en ommekeer en solidair delen te proberen gaan. We plaatsten af en toe iets in een knoop van ons touw,iets dat symbool stond en zal blijven staan voor ons stuntelig zoeken-voor onze goede voornemens -voor ons vallen en opstaan.

-As als symbool voor de zuiverende inkeer tot onszelf en ook voor de bekerende-veranderende gerechtigheid.

-De 2eurokaart van Broederlijk Delen: symbool voor de acties van BD die ons reeds 60 jaar oproepen om ons te engageren voor delen en herverdelen.

-Een geldbeugeltje als symbool voor onze inzet voor een wereld waar mensen niet geofferd woorden op het altaar van economische en politieke macht of van geld en prestige.

-Een pollepel als symbool voor de inspirerende voorbeelden van gemeenschapsvorming de dag van vandaag: o.a. De kookploeg van Gent Solidair – de wereldorganisatie van gidsen en scouts – maar ook de protestbewegingen in Myanmar die schreeuwen en met lepels lawaai maken om hun roep tot rechtvaardigheid kracht bij te zetten.

-Een ketting van mensen als symbool van de ubuntu-benadering waarbij elk mens steeds leeft in relatie met de hele schepping en met God. Deze relatie is niet instrumenteel, ze maakt deel uit van onze identiteit, van ons diepste wezen.

-Puzzelstukken als symbool voor het het moeizaam bouwen aan een Rijk Gods waar niemand ongezien  of verloren blijft. En het boek Apeirogon (Colum McCann) als symbool voor het universeel partnerschap in een verhaal van twee mensen die erin slagen over  reusachtige obstakels heen, een warme relatie van gelijken uit te bouwen waarin de ander anders kan zijn.

Aan het eind van het vastentouw liggen lentebloemen: symbool voor de leegte die de vrouwen vonden toen zij naar het graf teruggingen. Een leegte die geen leegte was: ze kreeg betekenis. Er was een vreemd onschendbaar licht- een pas ontloken tuin vol lentebloemen die begonnen te bloeien…het was PASEN! Jezus is niet dood, HIJ LEEFT! Omwille van Gods oeverloze Liefde mogen we zonder vrees de weg van ons bestaan gaan. We mogen het stille weten van opstanding uitstralen !

Zo ook doet het prille lentelicht alles in een andere sfeer baden, anders dan in het herfstlicht. De afwezigheid van licht lijkt wel de absolute vorm van niet-zijn, van dood. Die afwezigheid doet ons elke morgen steeds opnieuw verlangen naar het eerste morgenlicht, zodat het de contouren en de contrasten aan ons leven kan teruggeven.

En laten wij dan ook bidden:

Gij die Licht zijt,
Gij die elke morgen doorbreekt,
Gij die eb en vloed, winter en zomer, berg en dal,
zee en wolken
alles en allen tot bestaan roept
Gij die ons leidt van de morgen naar de gloed van de dag,
onstuitbaar, niet te doven,
kom ons tegemoet,
in elke mens die een antwoord is
op de vraag van ons bestaan.
Laat in ons oplichten wie Gij zijt.

Dat Jezus, een mens, één mens de duisternis kon verdrijven, willen we week na week in herinnering brengen met het licht van de paaskaars. Een kleine vlampit die een oproep aan ons allen is om zelf het licht van de wereld te zijn, om zijn voorbeeld te volgen, een kleine pit die een oproep is om nooit de hoop te laten varen dat het leven het zal halen op de dood.

Daarom dompelen we de paaskaars driemaal in het water van de doopschaal.

Door de kaars driemaal in het water te dompelen, verwijzen we naar het doopsel dat datzelfde verrijzenisgeloof bevestigt. Ook wij zijn immers geroepen tot het brengen van licht waar duisternis heerst, tot het versterken van leven waar dood in al haar vormen het voor het zeggen lijkt te hebben, tot doen wat Jezus ons heeft voorgedaan, steeds opnieuw, zodat we kunnen zeggen: Zie, hij leeft.

Ik nodig jullie uit om nu samen zowel thuis als hier de paaskaars aan te steken en dan zingend te bidden ‘Licht ontloken aan het donker werp Uw waarheid om ons heen’

Lezing: Marc. 16, 1-8

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus, en Salome, geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: “wie zal er voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?”
Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen.
Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: “Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier, kijk dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen Petrus:” Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd;”
Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zegden

 

Overweging

De meeste exegeten denken dat dit het oorspronkelijke einde was van het evangelie van Marcus.
Een ietwat raar einde toch? 
Want, als Pasen, het kernfeest van de christenen, het geloof in de opstanding is, dan is het stukje evangelie van Marcus dat we daarnet lazen, niet bepaald een goed einde.  Als je het zo, uit de context gerukt, leest dan is het eerder een verhaal in mineur. Jezus is wel opgewekt uit de dood, maar er weerklinkt geen Halleluja, geen euforie van “Hij leeft”. Er komt niets op gang. Het eindigt in angst.
Op het eerste gezicht geen bemoedigend slot voor een blijde boodschap.

Waarom lezen we het dan? Welke boodschap zit er dan wel in?

Het evangelie van Marcus moet je eigenlijk als een geheel lezen. De centrale vraag van Marcus aan de lezer of toehoorder van het hele verhaal is  “Wie zeg jij dat ik (Jezus) ben?” of  “Wie is Jezus voor jou, lezer, toehoorder?“

Wie Jezus voor hem was maakt hij al duidelijk in het eerste hoofdstuk: bij de doop van Jezus laat hij God zeggen ”Jij bent mijn welbeminde zoon, in jou vind ik vreugde”. Dat is voor Marcus wie Jezus was. De man waarin God vreugde vindt.
In Bijbels jargon vindt God vreugde in mensen die leven volgens de “Tien woorden ten leven”. Die, in verbondenheid met Jahweh, doen wat gerechtigheid is, die opkomen voor hen die in de maatschappij geen rechten en mogelijkheden hebben. Let op al de wonderverhalen die na de doop volgen. Jezus doet. Hij geeft weinig uitleg, maar hij brengt in praktijk.

Dat verhaal over die Jezus wil Marcus brengen. Wat hij ervaren heeft in Jezus: nl Gods aanwezigheid in deze wereld.

En hij gelooft dat dit leven niet verloren is met zijn dood. Het verhaal van het lege graf is een teken, een uitdrukking van dit geloof, dat Jezus leven behouden is. Jezus is opgestaan: hij is niet bij de doden. Zijn leven en waarvoor hij stond is niet dood, niet voorgoed verloren.
Dat ze naar Galilea moeten om Jezus daar terug te zien, kan je ook lezen als: ga terug naar wat Jezus deed, doe het zelf verder. Daar wordt opstanding waar: waar je zijn levensdoel verder zet. Midden in het leven.

“Zien” is in de Bijbel dikwijls iets anders dan “met je ogen iets waarnemen” Het duidt op een inzicht krijgen, iets verstaan, de betekenis vatten. In Galilea zullen ze Jezus “zien”. Verstaan wat zijn leven betekent heeft. Van waaruit hij leefde, en wat hen te doen staat: nl leven in het spoor van Jezus: bevrijding brengen aan mensen in verbondenheid met elkaar en met God.

Het verhaal van Jezus houdt voor Marcus niet op bij het lege graf. Het boek stopt niet op dit punt, je moet terug naar het begin van het verhaal. Naar Galilea, waar het allemaal begon.
Het lege graf is geen einde, geen doodlopende weg. Het is een weg ten leven, zolang mensen die verder zetten.

De lezer wordt  dus uitgenodigd om zelf na te denken, voor zichzelf uit te maken of dit voor hem/haar een weg is die ze willen volgen. Een weg die telkens weer kansen biedt om, ondanks alles wat mis gaat, de hoop en het vertrouwen niet te verliezen om opnieuw te beginnen.
Als er dus een verhaal is waar het einde plots in een nieuw begin verandert, dan is het wel in dit oudste overgeleverde evangelie.

Dat we dit ruim tweeduizend jaar later nog steeds herdenken laat zien dat er nog steeds mensen zijn die geloven in opstanding van mensen. Die dat ook daadwerkelijk doen, zoals we in de voorgaande vieringen mochten horen. Dat de dood in zijn vele gedaanten niet het laatste woord heeft. Dat zolang mensen zorgen voor elkaar die God waarmee Jezus zo verbonden was, aanwezig blijft, dat leven doorgegeven wordt.

Vandaag mogen we dit nog eens uitdrukkelijk gedenken. Het is tijd om op te staan, voor elk van ons, om op de Paaszondag juichend in te stemmen met de toon van het begin.

 

Klein Paaslied  

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege ochtendlicht,

wordt de steen van ‘t graf genomen,

horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis,
Jezus leeft en bij ons is.

Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen

van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden
open is de laatste poort,

sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.
Lente kleurt de kale bomen,

door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,

zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in

met de toon van het begin.

(H.Lamm, Mark Joly)

 

HERNIEUWING VAN DE DOOP-EN GELOOFGELOFTEN

 

Laten we nu  ons geloof uitspreken
in het mysterie dat ons, levenden en doden,
door Jezus is aangereikt,
dat ons omringt en ons begeleidt naar onze bestemming.

 

Wij geloven in God, de Ene, de Eeuwige.
Al wat bestaat leeft door Hem:
hemel en aarde, mensen als wij,
geboren als geroepen, op liefde gebouwd.
Wij leren zijn naam van Israël, zijn volk,
dat Hij bevrijdde en in zijn hart sloot.
Wij kennen zijn aangezicht door Jezus Messias,
zijn Eerste, zijn Liefste, die ontferming onder ons leefde.
Hem hebben mensen verlaten, gekruisigd
en aan hun ontrouw is hij gestorven.
God hield hem vast op zijn weg door de dood,
kroonde zijn trouw met het licht van de morgen.
Ons is zijn sterven de weg naar het leven.
En zijn gezindheid wordt door Gods Geest in ons geademd,
vandaag en voorgoed.
Dat houdt ons in leven tot aan de Dag
dat hij zal komen de aarde richten
en wij zullen zeggen
de Ene, de Eeuwige,
tot al wat bestaat nieuw is geworden
en Hij zal zijn in alles in allen. 

Sytze De Vries

 

Gezegend, Eeuwige, Gij, reddende God!

In de nacht klonk uw stem, sprak uw hart
In de nacht brak het donker op uw woord van licht.

Een dag ongeweten, een uitzicht dat wenkt,
roept Gij wakker voor ons.

Opstaan, vertrouwen en gaan zullen wij naar de morgen,
zingen om U het lied van alle reisgenoten:

Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen
Heilig, heilig, heilig, moeten wij U noemen,

met heel de schepping mee uw grote daden roemen!
Zingen wij Hosanna, hemelhoog Hosanna!

Zegen van Godswege,
Hij die komt gezegend met de Naam van Hem!

Zingen wij Hosanna, hemelhoog Hosanna!
In de nacht bleef Gij trouw aan het volk van uw Liefde,

aan de Zoon van uw hart.
Uit het geestloze dal van de duizenden doden

hebt Gij hen tot leven gebracht.
Gezegend, Eeuwige, Gij, reddende God,

om de Zoon van uw liefde.
Hij, onze geboorte, een nieuwe dag.
    

Die avond ,toen Jezus en zijn leerlingen Pesach: de bevrijding uit de slavernij , en daarmee ook een nieuw begin , vierden , heeft Jezus ,met brood en wijn en met eenvoudige gebaren getoond wat leven in essentie is: delen van wat je hebt, en bent. Delen als sleutel voor een ander en beter leven.
Zoals  de overlevering ons leert nam Hij die avond brood in zijn handen en brak het, deelde het rond. Hij zei: Breek en deel zoals ik jullie voordoe, dan wordt ik voedsel voor jullie waarvan je leven kan.
Hij deelde ook de beker rond: rood als bloed was de wijn. Bloed; levensbron voor mensen.
En hij zei: Zo’n levensbron zal ik voor jullie zijn als je je leven deelt. Zo verbinden we ons aan elkaar.

Delen wij samen hier in zijn lichaam,
vinden wij leven eens en vooral in zijn bloed.

Voeg ons bijeen tot één levend lichaam,
een tempel van liefde, oase van vrede,

een woning voor U.
Dat onze dagen U zullen aanbidden en eren uw Naam,

doen wie Gij zijt:
Eeuwige, reddende God!

 

 

Slotlied : De steppe zal bloeien…

De steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
een voor een , en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.

Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op.,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen.

 (Oosterhuis-Oomen)

 

 

*

 

Foto’s G.Vanhercke (Cantabria + Issoire)

Blijf verbonden met de gemeenschap van Dominicus Gent:
via de nieuwsbrieven: https://www.dominicusgent.be/nieuwsbrief/
via Facebook ( https://www.facebook.com/Dominicus-Gent-324436994242688/)
Abonneer u nu op ons Youtube-kanaal ( https://www.youtube.com/channel/UCBCXMCRb0cNw8Dd3tMc9elQ)

Indien u meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de auteur of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.