Palmzondag 2022: het feest van de dromers…

Dominicus Gent

Palmzondag 2022: het feest van de dromers

 

Van harte welkom aan allen hier aanwezig en aan de mensen die thuis meevieren.
Vandaag vieren we Palmzondag, een feest voor dromers,
voor mensen die zien wat er nog niet is en dit alvast vieren. 

Oneindig mysterie,

De aarde een wereld
vol vechtende mensen
gevangen in eigen gelijk
gelovend in kracht van geweld;
de roep om wat vrede,
gezondheid en welzijn
wordt bloedig gesmoord
en toch droom ik van licht.

De woonplaats een woonoord
van schuilende mensen,
hun wereld gesloten
voor ongrijpbaar verdriet;
de roep van de vreemde
om gelijke verdeling
van welzijn en welvaart
wordt nauwelijks gehoord
en toch droom ik van licht.

Het huis als een vrijplaats
van mensen die leven;
hun woorden en daden
zo breekbaar en broos;
hun gaan langs de diepte
hun vallen en opstaan
hun vasthouden aan
wat zij eens hebben beloofd
ik blijf dromen van licht.

Aarde en wereld en huis
daarbinnen gebeurt het,
groeit onmacht, bloeit liefde.
En als u bestaat God,
breek ons dan open voor de gloed van uw liefde
die alles en allen verwarmt
opdat ik kan dromen van licht.

Naar: Meindert Boersma

 

Zingen we ons samenzijn open met het lied: Vervul dit huis 

Vervul dit huis met hart en geest,
met aandacht voor de kleinen.
Dat al wie hier naar binnen gaat
hen noemen zal de zijnen.

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht,
geef taal en toon aan dromen.
Geef stem aan wat verborgen bleef,
laat hier jouw rijk maar komen.

Wees kracht en troost voor jong en oud,
dat niemand hoeft te vrezen
als hij zich inzet voor jouw rijk,
want dood heet daar ‘verrezen’.
T: Jan van Opbergen M: “Ons is geboren”

 

Palmwijding 

Vandaag wijden we palmtakjes om nadien mee naar huis te nemen. Het is een oud gebruik, we noemen ze palmtakjes hoewel ze niets met palmen te maken hebben, het zijn buxustakjes.  
We weten dat dit gewoon takjes zijn en dat we ze niet opladen met een of andere toverkracht. Toch houden we eraan ze te wijden op palmzondag. Ze staan symbool voor de vreugde van de intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste avondmaal met zijn vrienden, het lijden dat volgt maar ook het opstaan uit de dood. Als een groenblijvende struik staan de buxussen vaak geplant langs een kruisweg. Eeuwenlang worden ze op palmzondag gewijd en op een plekje in huis gehangen. Ze kunnen een teken zijn van hoop en levenskracht.

Gij Ene die ons roept

Moge deze groene tak 
hier gebracht
en besprenkeld met water
levenskracht betekenen,
beeld van nieuw leven in eenheid,
teken van verbonden-zijn

(water sprenkelen) 

Moge de groene tak ons voeren 
naar de plek van de eerste ontroering,
het oudste wonder:
dat wie het leven krampachtig vasthoudt
het verliest
maar wie zijn leven geeft
bron van eeuwig leven wordt

(water sprenkelen) 

Moge deze tak een jaar lang herinneren 
aan wat Heilig is,
aan die mensen die wij hoog dragen
en tegelijk aan onze beperkte draagkracht
en standvastigheid als enkeling

(water sprenkelen) 

Moge een groene tak tenslotte 
ook gezegend worden in
de huizen en de harten van de mensen
die ons dierbaar zijn.
symbool staan voor ons engagement
en voor hoop en vertrouwen
dat leven verdergaat
over elk dood punt heen.

(water sprenkelen) 

 

Evangelie: Luc. 19, 28-40

Nadat Hij dit verhaal had verteld, ging Jezus met Zijn discipelen verder naar Jeruzalem.
Toen Hij in de buurt van de Olijfberg kwam en bijna bij de dorpen Bethfagé en Bethanië was, stuurde Hij twee van Zijn discipelen vooruit.
“Ga naar het dorp daar”, zei Hij. “Als jullie er binnenkomen, zullen jullie een ezel zien
die vastgebonden langs de weg staat. Het is een veulen, waarop nog niemand heeft gereden.
Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt iemand waarom jullie dat doen.
Zeg dan alleen maar: de Here heeft hem nodig.”
Zij gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd.
Ze maakten het dier los. Daar kwamen de eigenaars al aan.
“Wat moet dat?” vroegen ze. “Waarom maken jullie ons veulen los?” “De Here heeft hem nodig”, antwoordden de discipelen. Ze brachten het veulen bij Jezus en legden hun jassen erover, zodat Hij erop kon zitten. De anderen spreidden hun jassen voor Hem uit op de weg.
Toen Hij de helling van de Olijfberg opging, begonnen al Zijn volgelingen te zingen en te jubelen. Zij prezen God voor de geweldige wonderen, die zij Jezus hadden zien doen.
“God heeft ons een koning gegeven!” juichten ze.
“Lang leve de koning! Vrede in de hemel! Alle eer is voor God in de hoogste hemelen!”
Maar enkele Farizeeërs, die tussen de mensen liepen, zeiden tegen Jezus:
“Meester, zeg toch tegen Uw volgelingen dat zij hun mond houden.”
“Als zij hun mond houden”, antwoordde Jezus, “zullen de stenen gaan roepen!”

 
Palmzondag riep bij mij steeds een soort euforisch moment op. Jezus die eindelijk erkenning krijgt voor wie hij was en waarvoor hij stond. Een soort glorierijke intocht (maar dan niet georganiseerd) zoals die van overwinnaars. Niets dan vreugde en feestelijk gevoel.

Maar in de realiteit van toen was dat waarschijnlijk niet zo. Bij Marcus staat er in een passage die voorafgaat aan deze die we gelezen hebben, dat de leerlingen en volgelingen van Jezus bang zijn, en Jezus gaat zelfs niet mee met hen naar Jeruzalem. Hij voegt zich pas later bij hen. En bij Johannes staat er dat de Hogepriester en de Farizeeën de opdracht hadden gegeven te melden waar Jezus zich bevond zodat ze hem zouden kunnen arresteren.

De sfeer op het grote Paasfeest was er natuurlijk wel een van feest, maar zoals overal waar mensen lijden onder een vreemde bezetting, was er ook onvrede. Mensen moesten veel belastingen betalen aan de Romeinen en ook aan de tempel, en hielden dikwijls niet veel meer over om van te leven. Hun toekomst was zeer onzeker. Daarenboven werkten vele leiders mee met de bezetters en waren er ‘gewone ‘ mensen die ook goed geld verdienden dank zij de bezetters. Er heerste dan ook veel sociale spanning tussen de Joden zelf.

Vele gelovige Joden keken dat ook uit naar de komst van de Messias die hen terug een goed leven zou geven. Een leven dat ze onder de toenmalige omstandigheden niet meer gerealiseerd zagen. Het gevoel van onmacht, geen perspectief meer zien, is een gevoel is dat velen ook vandaag herkennen.

In dergelijke omstandigheden is er maar een klein groepje ‘oproerkraaiers’ nodig om rellen te veroorzaken die je als ordehandhaver niet meer in de hand hebt. Denk maar aan grote voetbalmatchen, aan samenkomsten van duizenden betogers waar een paar mensen de hele boel op stelten kunnen zetten.
Dat was toen in Jeruzalem ook zo: men wou ten alle prijze de rust bewaren.

Jezus boodschap stond regelrecht tegenover die van de religieuze leiders: God was nog steeds bij zijn volk, hoorde hun klachten. Het heil zou niet komen door zich vast te klampen aan alle regels en voorschriften. Iets wat geen mens kon waarmaken, en waardoor men steeds kon terugvallen op ‘eigen schuld’ als het niet goed ging (waar horen we dat tegenwoordig nog?)
Nee, zegt Jezus, God woont in de mensen zelf, daar wil Hij zijn. In solidariteit die mensen samen brengt, het leven draagbaar en goed maakt. Waar het eigen belang niet wint van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor je medemens. Waar samen aan een toekomst voor allen wordt gewerkt. Zo’n boodschap ondermijnt de hele economische en religieuze gang van zaken en is dus staatsgevaarlijk.

In dat licht wordt de ‘blijde intocht‘ voor mij een beetje als een ultieme poging om te laten zien waarvoor Jezus staat. Een soort wanhoopsdaad: er valt niets meer te verliezen als Jezus naar Jeruzalem gaat: hij tekent zijn doodsvonnis en hij weet dat maar al te goed.
Maar hij blijft geloven dat dit teken niet verloren zal gaan: desnoods zullen de stenen het uitroepen. Wat in het hart van zijn volgelingen gezaaid is zal op een of andere dag kiemen.

We mogen dan vandaag inderdaad vieren dat dit gebeurde, dat de droom levend blijft, dat het niet de samenleving van geboden, schuld en boete is die de wereld leefbaar zal maken. Maar wel die van bevrijding, solidariteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid naar allen en alles. Laten we die droom levend houden, en concreet maken in al onze engagementen, groot en klein. Vandaag en alle dagen, en laten we ons niet ontmoedigen als het tegenzit of moeilijk gaat.
We kunnen geïnspireerd blijven door eigentijdse zoekers en zieners zoals o.a. Martin Luther King, die deze boodschap eigentijds vertaalde naar “I have a dream” of Amanda Gorman die dichtte: “Het licht zal blijven schijnen”.

 

Lied: Welkom

Dit huis is een huis waar de deur openstaat
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen,
om uiting te geven aan waar zij van dromen
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

T: Margryt Poortstra M: Tom Löwenthal

 

 

Slotlied: De steppe zal bloeien 

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der
schepping staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
een voor een, en voorgoed.
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

T. Huub Oosterhuis M: Antoine Oomen

 

 

Blijf verbonden met de gemeenschap van Dominicus Gent:
via de nieuwsbrieven: https://www.dominicusgent.be/nieuwsbrief/
via Facebook ( https://www.facebook.com/Dominicus-Gent-324436994242688/)
Abonneer u nu op ons Youtube-kanaal ( https://www.youtube.com/channel/UCBCXMCRb0cNw8Dd3tMc9elQ)

Indien u meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de auteur of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.