OPGEROEPEN OM OP TE STAAN… (VEERTIGDAGENTIJD 4)

Dominicus Gent

Viering van zondag 19 maart 2023

HET VOLK WORDT OPGEROEPEN OM OP TE STAAN…

Goede morgen en welkom.
De vierde zondag van de vasten reeds
en we worden opgeroepen om wakker te schieten,
om op te staan, om veranderingen in ons leven te omarmen.

Niet te verstarren in onze gewoontes,
maar bewust te worden van de nood dat mensen pas kunnen groeien
als ze zich willen openstellen voor verandering bij zichzelf.

Wie anders dan Jezus heeft ons dit voorbeeld gesteld?
Hij ging niet aan de zijlijn zitten maar met gevaar voor zijn eigen leven
gaat hij in tegen de starre houding van velen uit zijn tijd.

Veranderen is zo moeilijk en toch moeten we erdoor
want het zou nooit lente worden als de natuur niet wakker schiet,
er zouden nooit vlinders rondfladderen
mocht de rups zich niet eerst in een cocon spinnen
om te veranderen in een mooie vlinder.

In het evangelie dat jullie straks wordt voorgelezen horen we
hoe de familie van Lazarus ervan overtuigd is dat hij overleden is.
Ze roepen de hulp van Jezus in.
Die zegt dat hij slaapt en: maakt hem wakker.
Zo krijgt Lazarus de kans om opnieuw in leven te staan.

Steken we nu eerst de Paaskaars aan
om onder het licht van ‘Die Ene’
samen te komen, te zingen, te bidden
en misschien ook te veranderen.

Met Broederlijk Delen willen wij werk maken
van een duurzame wereld zonder ongelijkheid.
Door samen te werken, overal ter wereld, is dat mogelijk.
Als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen,
is dat genoeg om het 100% anders te doen.
In Afrika, Latijns-Amerika en hier bij ons gaan veel mensen die weg al,
zijn volop actief in de 25%-revolutie.

Ook wij die hier samenkomen in gemeenschap
om te luisteren naar Gods woord, het brood te breken en het leven te delen,
zijn reeds deel van die 25%.

Daarom draaien we het symbool dat hier vooraan staat:
gedaan met hebben en houden, we maken van het procentteken een deelteken…!

Steken we nu eerst de Paaskaars aan
om onder het licht van ‘Die Ene’ samen te komen,
te zingen, te bidden en misschien ook te veranderen.

 

Uit de graven en spelonken

1 Uit de graven en spelonken
uit de diepste doodsvallei,
roept Gods stem tot u en mij,
wordt de Geest aan ons geschonken.

2 Onder uitgewiste sporen,
uit het verste ballingsoord,
klinkt zijn levenwekkend woord
en Hij hoopt dat wij Hem horen.

3 Uit verzwegen massagraven,
uit zoveel verloren strijd,
uit zolang voorbije tijd,
kweekt Hij nieuwe geestesgaven:

4 Oude liefde, nieuw verrezen,
stille dromen, luid vertaald;
wie gekruisigd werd, onthaald,
en de diepste wond genezen.

5 En de mens zal durven leven
zonder angst voor eindigheid
en de dood raakt uit de tijd,
zal zich voegen naar het leven!

T Jan van Opbergen M. Floris van der Put

 

Het is een straffe tekst die we zonet zongen. De diepste doodsvallei roept de beelden op van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, van de loopgraven in Oekraïne, de ruïnes in Jemen, de Middellandse zee als massagraf, … ontelbaar zijn de plaatsen waar de dood heerst. Maar het lied getuigt dat Gods stem roept, dat zelfs in het verste ballingsoord, zijn levenwekkend woord klinkt . Een woord dat de diepste wond kan genezen.

We beluisteren zo meteen opnieuw een verhaal uit het Johannesevangelie. Ook een heel straf verhaal. Het verhaal van Lazarus. Lazarus is de broer van Maria en Marta en een heel goede vriend van Jezus. De evangelist vertelt het verhaal in zijn 11 de hoofdstuk heel omstandig. Er staat namelijk heel veel op het spel. We luisteren nu naar het 2de deel van het verhaal.

Johannes 11,17-44

17Bij zijn aankomst bevond Jezus dat hij al vier dagen in het graf lag. 18Betanië nu was dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën. 19Vele Joden waren dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over het verlies van hun broer. 20Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis. 21Marta zei tot Jezus: “Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven.” 23Jezus zei tot haar: “Uw broer zal verrijzen.” 24Marta antwoordde: “Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag.” 25Jezus zei haar: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?” 27Zij zei tot Hem: “Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.”
28Na deze woorden ging zij haar zuster Maria roepen en zei zachtjes: “De Meester is er en vraagt naar je.” 29Zodra zij dit hoorde, stond zij vlug op en ging naar Hem toe. 30Jezus was nog niet in het dorp aangekomen, maar bevond zich nog op de plaats waar Marta Hem ontmoet had. 31Toen de Joden die met Maria in huis waren om haar te troosten, haar plotseling zagen opstaan en weggaan, volgden zij haar in de mening dat zij naar het graf ging om daar te wenen. 32Toen Maria op de plaats kwam waar Jezus zich bevond, viel zij Hem te voet zodra zij Hem zag en zei: “Heer, als Gij hier was geweest zou mijn broer niet gestorven zijn.” 33Toen Jezus haar zag wenen, en eveneens de Joden die met haar waren meegekomen, doorliep Hem een huivering en diep ontroerd 34sprak Hij: “Waar hebt gij hem neergelegd?” Zij zeiden Hem: “Kom en zie, Heer.” 35Jezus begon te wenen, 36zodat de Joden zeiden: “Zie eens hoe Hij van hem hield.” 37Maar sommigen onder hen zeiden: “Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook niet maken dat deze niet stierf?” 38Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was een rotsgraf en er lag een steen voor. 39Jezus zei: “Neemt de steen weg.” Marta, de zuster van de gestorvene, zei Hem: “Hij riekt al, want het is al de vierde dag.” 40Jezus gaf haar ten antwoord: “Zei Ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft?” 41Toen namen zij de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: “Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. 42Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.” 43Na deze woorden riep Hij met luider stem: “Lazarus, kom naar buiten!” 44De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: “Maakt hem los en laat hem gaan.”

De eerste generatie volgelingen van Jezus heeft het allemaal nog meegemaakt: zijn bevrijdend optreden, zijn krachtige uitstraling, zijn scherpe inzichten, zijn verbeeldingskracht en profetische woorden, de prachtige verhalen waarin hij waarheid over hun leven liet oplichten. De aantrekkingskracht van zijn aanwezigheid. Het gaf hen hoop, perspectief, nieuw leven. In hem kwam God heel dicht en liefdevol nabij. Ook al is het voor die ooggetuigen pas na de verrijzenis duidelijk geworden wie hij eigenlijk was en wat hij voor mensen betekende. Het is die klik, dat diepe besef dat hen van binnenuit verandert en waardoor ze enthousiaste getuigen worden. Zij hebben verrijzenis ervaren, van Jezus maar zelf zijn ze ook deel van die ervaring geworden.

De volgende generaties echter, moeten het doen met de verhalen, met getuigenissen.
En dat blijkt om vele redenen niet zo vanzelfsprekend. Jezus is niet meer lijfelijk aanwezig,
Zijn volgelingen zijn voorlopig toch maar een kleine groep, een minderheid en bovendien zetten ze als leerlingen heel veel op het spel. Ze riskeren vervolging door de Romeinen en afwijzing door hun vroegere geloofsgenoten, de Joden. Die gespannen verhouding tussen joden en volgelingen van Jezus weerklinkt ook in het verhaal dat we beluisterd hebben.

De jongere generaties zijn dus niet zo meteen bereid tot een radicale ommekeer in hun leven. Ze leven al eeuwen onder diverse machthebbers, ze ondergaan al eeuwen geweld en onderdrukking, ze zien al heel hun leven religieuze leiders collaboreren met de vijand, en ze hebben ook gezien welke risico’s het verzet hiertegen allemaal kan inhouden. Nee, soms houdt een mens, hoe ellendig het ook is, het nog liever bij het oude vertrouwde, dan verandering te zoeken en nieuwe wegen te gaan. Oude vertrouwde denkpatronen, oude vertrouwde leefgewoonten omgooien is nooit eenvoudig, ze kunnen ons in een verlammende greep houden.
Johannes en de eerste generaties christenen moesten optornen tegen het onbegrip, zeg maar ongeloof, van hun omgeving.

Willen we het belang van dit verhaal van Lazarus’ opwekking voor ons leven en onze dood op het spoor komen, doen we er dus goed aan het niet als een soort historische reportage te lezen, maar wel als een enthousiaste geloofsoverdracht vanuit een transformerende ervaring van verrijzenis.

Lazarus is dood. Israël is dood. Zoveel machtsverhoudingen veroorzaken doden. Houden stand door te doden. De dode stinkt. Johannes doet zijn verhaal niet alleen omstandig maar ook plastisch.
Marta en Maria nemen initiatief. Zij nodigen Jezus uit. Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven (…) ’. ’Geloof je dat?

Marta en Maria, zijn de leerlingen die hierop ‘Ja’ antwoorden ondanks het verdriet om hun overleden broer, ondanks de ontgoocheling dat ook Jezus zijn dood niet heeft voorkomen.

Nu neemt Jezus initiatief: niet weeklagen, maar opstaan. Hij houdt zoveel van Marta, Maria en Lazarus, hij houdt zoveel van zijn volk dat hun situatie hem tot in zijn diepste raakt. Hij huilt en is woedend. Heilige verontwaardiging om zoveel dodelijke situaties.

Hij beveelt: ‘Neem die steen weg. Kom naar buiten! Maak hem los en laat hem gaan.’

Het zijn woorden die nazinderen. Voor elk van ons: neem die steen weg. Kom naar buiten. Maak hem los en laat hem gaan.

Dat dit onwaarschijnlijk verhaal af en toe toch echt gebeurt mochten we een 10tal dagen geleden meemaken met de basketbalspeler die bij de aanslagen op Zaventem heel zwaar gewond werd. Op het proces sprak hij vergiffenis uit voor de daders. Hij wil geen slachtoffer zijn maar een overlever.
Je denkt, dit kan niet, ik heb het niet goed gehoord. En toch…..

 

Getuigenis

In februari maakte Johan met Broederlijk Delen een inleefreis naar Israël-Palestina.
Hij legde er contacten met de 25% die daar in heel extreme omstandigheden werk maken van een ommekeer in denken en doen. Mensen die zich niet neerleggen bij de dodelijke feiten. Hij is bereid om vandaag een kort getuigenis te brengen.

Daarna tonen we een paar van de mensen die Johan heeft ontmoet:

https://www.youtube.com/watch?v=lO0gwwQ_M60&t=203s

 

Inleiding op tafeldienst

Moge ons samenkomen hier in het teken staan van een nieuw begin
waarbij vastgeroeste ideeën worden losgelaten

En ingewortelde gewoonten herzien:
Een omwenteling die nieuwe zuurstof geeft
Aan de aarde, aan onze mensenwereld.
Met het dagelijkse brood op tafel
En de beker wijn die toekomst beloven
Kijken we uit naar de belofte
Die in Jezus doorbreken kan
En zien dat het mogelijk is.

We denken daarbij aan onze lieve doden die het leven hebben losgelaten en in een andere wereld leven.
We vergeten ze niet en denken nog altijd met een warm hart aan hen. Hierbij steken we de kaarsjes aan die drijven in de schaal met doopwater.
Het solidariteitskaarsje laat ons ook de anderen niet vergeten die zich inzetten voor zwakken, zieken en mensen die in nood zijn en onze hulp en medeleven verdienen.
Onze gedachten gaan naar alle mensen die waar ook ter wereld het samenzijn in gemeenschap vieren en brood en wijn met elkaar delen.

 Gezegend zijt Gij
Om Jezus van Nazareth,
Die ten einde toe uw weg gegaan is:
Die in de nacht van overlevering
Toen hij al wist
Dat hij lijden moest en sterven zou
Het brood gebroken heeft en uitgedeeld:

Neemt en eet, heeft hij gezegd,
Dit is voor u mijn lichaam.

Ook de beker heeft hij ons gereikt:
Kunt gij de beker drinken
Die ik drinken moet,
Heeft hij gezegd;
Drinkt dan, tot mijn gedachtenis,
Deze beker van een nieuw verbond
Met alle mensen,
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Onze Vader

Vredeswens

 

 

Blijf verbonden met de gemeenschap van Dominicus Gent:
via de nieuwsbrieven: https://www.dominicusgent.be/nieuwsbrief/
via Facebook ( https://www.facebook.com/Dominicus-Gent-324436994242688/)
Abonneer u nu op ons nieuw online platformhttp://Bijlichten.be 
Ga er in gesprek met de auteurs van de filmpjes!

Indien u meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de auteur of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.