HEMELVAART 2023

Dominicus Gent

HEMELVAARTVIERING

Donderdag 18 mei 2023

 

Van harte welkom in deze viering van Hemelvaartdag. De vreugde van Pasen klinkt alweer een hele tijd en kleurde ondertussen enkele zondagen. Maar ook op Hemelvaartdag en ook na het afscheid, verstilt onze Paasvreugde niet. De Paaskaars wordt op Hemelvaart helemaal niet gedoofd. Laten we ze nu samen aansteken.De vlam, het licht van de eeuwige liefde.

Het komende uur nodigen we jullie uit om in gemeenschap feest te vieren want Hemelvaart nodigt ons daartoe uit. Hemelvaart spoort ons aan om een gemeenschap te zijn met een nieuwe dynamiek; een gemeenschap die perspectief aangereikt krijgt en die ook perspectief ziet;een gemeenschap van Zijn/Haar belofte, trouw aan de toekomst, mensen die doorheen de vele noden van de wereld ook de vele geschenken zien. Een gemeenschap van mensen die hoop blijven koesteren en vindingrijk worden in solidaire liefde.

 

Onstilbare tonen, zwijgende woorden mogen hier klinken.
De mond die ze zingt het hart dat ontvangt zij gezegend.
Zoals een landschap meer ruimte is dan te zien is
en zoenen meer zijn dan de perfecte vorm van de lippen
zo roepen wij uit wirwar te voorschijn een weg,
een lichtgestalte uit dromen en schaduw van dood
zo wordt van aarde tot hemel Gij onze enige ware.
Zo wordt van aarde tot hemel Gij onze enige ware.

T: Huub Oosterhuis

 

Lezing: Handelingen 1, 1- 13

In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag dat hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde heeft hij hen na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken.
Terwijl hij met hen at, gaf hij hen deze opdracht: “ Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar jullie worden gedoopt met de heilige Geest.”
Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: “ Heer gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?”
Hij antwoordde: “ Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt zullen jullie komt zullen jullie de kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen: “ Ze zeiden, Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel zien gaan.”
Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.

 

 Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte;
en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid totdat ik vliegen kon
op eigen kracht op eigen kracht

T: Huub Oosterhuis M: Bernard Huijbers

 

1

Het verhaal van hemelvaart is een stil moment tussen twee krachtige gebeurtenissen. Het slaat een brug tussen de verrijzenis van Jezus en het ontvangen van de geest, tussen Pasen en Pinksteren. Tussen het leven van deze unieke mens in wie God woont en hoe het verder gaat met zijn volgelingen. Met hemelvaart werd ten volle duidelijk wat de verrijzenis van Jezus betekende, en vanaf nu zouden de leerlingen het moeten runnen met de Geest die Jezus hun beloofd had. Veertig dagen eer het inzicht doorbreekt. Veertig dagen: de tijd van voortschrijdend inzicht, van loslaten wat je verhindert om het leven een andere wending te geven.
De periode waarin Jezus aan zijn leerlingen verschijnt houdt op. Het verleden waarin ze hem tastbaar aanwezig weten is voorbij. De leerlingen moeten Jezus loslaten. Ook al hun verwachtingen loslaten. De vreedzame beweging voor het Rijk Gods, door hem gestuurd, is onthoofd. Hun leider, bezieler en drijfkracht werd publiek terechtgesteld. Het messiaans project voor een samenleving van sociale inclusie, barmhartigheid en vrede werd de grond ingeboord. Zij verliezen zo ontzettend veel. Verder gaan, waar naartoe? Hun gids is onnavolgbaar verdwenen. Wie wijst hen nu de weg?

Middenin de leegte van dat loslaten groeit het besef: ook dit leven gaat door. Ondanks alles. Meer zelfs: het komt goed.
Onvoltooid, gekraakt en verminkt leven kan worden voltooid.
Twee mannen in witte gewaden zeggen:
‘Die van jullie is weggenomen is in de hemel opgenomen’. Hij is thuisgekomen.
Meteen daarna roepen ze hen tot de orde: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Deze bijzondere figuren geven een richting aan, net zoals bij het lege graf waar ze zeggen: wat zoekt ge de levende bij de doden?
Zij heroriënteren de leerlingen, wijzen een ander perspectief. Blijf niet naar de hemel staren maar kijk naar de aarde, beneden, onder de wolk.
God woont niet in de hoge en staat niet buiten de werkelijkheid. God kan hier en nu aanwezig komen. God woont in ieder mens en is dichtbij, dichter dan wij bij onszelf. Vooral in diegene die lijdt of wanhopig zoekt naar houvast.
Geef aandacht aan het hier en nu, zet in op wat vandaag te gebeuren staat.
Hemelvaart betekent de ontdekking van deze nieuwe blikrichting.

2

Als hemelvaart de ontdekking is van een nieuwe blikrichting, mogen we mekaar oproepen te focussen op wat vandaag te gebeuren staat in onze zorg voor een solidaire samenleving.
Sinds 1891 is het feest van Hemelvaart ook verbonden met Rerum Novarum de encycliek die door paus Leo XIII geschreven werd.
Deze encycliek houdt zich bezig met de situatie van de arbeidersklasse en formuleert in een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Katholieke Kerk.
Uitgangspunten zijn een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. De instrumenten om deze doelstellingen na te streven zijn volgens deze paus zowel het overheidsingrijpen als de vakbonden.
We moeten vandaag herinneren aan een 19-eeuwse paus om ons te wijzen op het belang van vakbonden en de gevaren van ongebreideld kapitalisme.
Op verschillende niveaus tekent zich een verharding af van wantoestanden die het gevolg zijn van onze kapitalistische maatschappijvorm. Het is geen toeval dat de tegenstelling arm-rijk steeds groter wordt. Het is geen uitzondering wanneer vluchtelingen allereerst als lastposten en niet als slachtoffers worden gezien. Het is zelfs voor partijen met een sociale geschiedenis bon ton langdurig zieken als profiteurs weg te zetten die maar moeten genezen en zo snel mogelijk aan de slag moeten. En weer anderen schrijven ecologisch activisme op rekening van een verwerpelijke woke-cultuur.
Een van de belangrijkste hefbomen van maatschappelijke verandering zijn ook vandaag de vakbonden. Het zou ons dus allemaal heel erg moeten verontrusten dat precies zij zo onder vuur liggen. Hoe onvolkomen ze ook mogen zijn, ze vormen bij gebrek aan beter toch nog altijd de belangrijkste tegenmacht om tegen de stroom in, solidair samenleven mogelijk te maken.
Wat er met betrekking tot de Delhaize-winkels gebeurt is in meerdere opzichten schokkend, schrijft Kathy Verstrepen, voorzitster van de Liga van de Mensenrechten. Het is schokkend maar sluit helaas aan bij de reeks aanvallen op het stakingsrecht en recht op collectieve actie van de afgelopen jaren: sociale dumping, weigering van sociaal overleg, fouilleren van vakbondsleden bij aankomst op de ondernemingsraad, vakbondsafgevaardigden handboeien, deurwaarders inzette, dreigen met ontslag voor stakers….
De voorbije weken gebeurde het allemaal, niet in dictaturen die vakbonden systematisch bestrijden maar in onze onmiddellijke omgeving. Aan de Watersportbaan, op Ledeberg….
Vandaag wordt het stakingsrecht en de vrijheid van onderhandeling frontaal aangevallen, zowel op bedrijfsniveau als op interprofessioneel niveau.(…)
Sociale conflicten zullen niet verdwijnen met het einde van het sociaal overleg. Ze zullen alleen 19de-eeuwse vormen aannemen, net als de werkvoorwaarden en de lonen.
De encycliek Rerum Novarum mag gedateerd zijn, de kritiek op ongebreideld kapitalisme en het recht op vakbonden blijven actueel.

Vermits hemelvaart de ontdekking is van een nieuwe blikrichting, mogen we mekaar oproepen te focussen op wat vandaag te gebeuren staat in onze zorg voor een solidaire samenleving. Mogen we mekaar aanmoedigen aan te sluiten bij de strijd van vakbonden in de verdediging van menswaardige arbeid en arbeidsomstandigheden, hier én wereldwijd.

 

Blijf niet staan bij het verleden.
Klamp je niet krampachtig vast
aan de tijd die is vergleden,
aan het leed dat moest doorleden,
aan het kleed dat niet meer past.
Open je ogen, je oren, je deuren.
Zie er gaat iets nieuws gebeuren,
iets wat iedereen verrast.
Ja, ik ga iets nieuws beginnen,
iets wat diep in de aarde broeit.
Als een bron zal het ontspringen,
om mijn glorie uit te zingen,
in de dag die open bloeit.
Open je hart en je ogen, je oren.
Zie er wordt iets nieuws geboren:
zaad dat sterft en graan dat groeit.
Blijf niet staan bij wat in ’t donker
van de eeuwen is vergaan.
Steden die in puin verzonken,
hele werelden verdronken.
Hier en daar een steen bleef staan.
Open je deuren, je oren, je ogen.
Zie er is iets nieuws ontloken.
Richt je op en neem het aan.

T. Oda Swagemakers – M. Lieven Termont

 

Gebed

Als er iemand was die, samen met vele anderen, niet bleef staren in het verleden maar het volk van El Salvador opriep om het geloof in een toekomst nooit te verliezen, dan was dat de sociaal bewogen aartsbisschop Oscar Romero die in 1980 vermoord werd terwijl hij de mis opdroeg.
Ter meditatie lees ik uit de Wereldwijd Brevier een tekst van hem. Volgens mij zijn zijn woorden nog brandend actueel.

Met veel overtuiging en veel liefde
ben ik hierheen gekomen
om aan iedereen te zeggen
en bijzonder aan hen die verward of angstig zijn:
“ Leg uw vrees af ! “.
Het is de moeite waard wegen te volgen
die niet eindigen bij een graf,
maar horizonten openen op de hemel.
Ik ben hierheen gekomen,
naar deze streek van vervolging en grove aanvallen,
naar deze streek die met bloed bevlekt is,
om de klare taal van de kerk te prediken.
Die taal is heel anders
dan die van hen die ruzieën over rijkdommen,
die slechts denken aan materiële bevrijding
of die dromen van hun grote hofsteden.
Ik herinner jullie aan de moorden
op priester Alfonso Navarro en zovele van zijn broeders
-teveel om op te noemen-
en op al die anderen
die in deze tijd naar de hemel gingen.
Wie heeft overwonnen?
De folterende moordenaars?
Zij die stierven om de gerechtigheid,
zij zijn de ware overwinnaars.
In deze streek waar men spioneert en afluistert,
Waar men valse informatie doorgeeft aan de overheid,
hier beloof ik de klare taal van de kerk te spreken.
Jullie horen mij geen woord zeggen
dat oproept tot wraak, haat of geweld.
Met luide stem wijs ik jullie de weg
die wij allen dienen te gaan:
de weg van de acht zaligsprekingen.
Dat is de weg die ik preek.
Dat zijn de wegen
die jullie samen moeten bestuderen
tot ze geprent staan in jullie hart.

 

Gij levende eerste en laatste
moeder, vader, God onspreekbaar
boven onze woorden uit:
zegen uw mensen die hier nu zijn
en al uw mensen waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.

T: Huub Oosterhuis

 

 

Blijf verbonden met de gemeenschap van Dominicus Gent:
via de nieuwsbrieven: https://www.dominicusgent.be/nieuwsbrief/
via Facebook ( https://www.facebook.com/Dominicus-Gent-324436994242688/)
Abonneer u nu op ons nieuw online platformhttp://Bijlichten.be 
Ga er in gesprek met de auteurs van de filmpjes!

Indien u meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de auteur of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.