Goede Vrijdag 2014

Dienst van Goede Vrijdag

18 april 2014 Dominicus-Gent

Maria-Gorettikerk

 

Opening van de dienst

Zang: Strek uw handen naar mij

Gebed

Bij elkaar in leegte en gemis

in deze tijd

waar de greep van geweld en onrecht ons omknelt

en de prille vrede telkens aan flarden scheurt

 

in deze tijd

vertragen wij de tijd en

komen samen om te waken

wij willen niet weglopen van lijden en dood

kom haastig mij helpen, God

strek uw handen naar mij

dat ik mijn onmacht, pijn en verdriet

bij u mag neerleggen

 

in deze tijd

waar mensen opkomen voor rechtvaardigheid

en ijveren voor vrede

waar mensen hunkeren naar vrijheid

en steun geven aan verdrukten

in deze tijd

vertragen wij de tijd

en komen samen

kom haastig ons helpen, God

strek uw handen naar ons

doe ons opstaan uit alles wat dood maakt.

 

In deze tijd

middenin verdriet en pijn

middenin leven en sterven

middenin lijden en dood

 

kom haastig ons helpen, God

strek uw handen naar ons

want wij vermoeden toekomst

ons aangezegd door U

Zang: Strek uw handen naar mij

Uitnodiging tot waken en aansteken van kaarsjes

Rond dit kruis van aarde, verbonden met zovele kruisen overal in deze wereld, willen we vanavond waken en echt wakker blijven voor alles wat pijn, verdriet en lijden met zich brengt. We willen niet wegkijken, doen alsof onze neus bloedt.

Lijden, onrecht, verdriet en pijn: dit met beide ogen aankijken en ermee aan de slag gaan. Het is beslist niet de gemakkelijke weg. En voor wie er alleen voor staat is dit bijna een onmogelijke opgave. Daarom ook zijn we hier verenigd: samen het onrecht en de pijn in de ogen kijken en waken. Ten aanzien van elkaar, eigen onmacht delen, maar niet ten onder gaan. Nabij zijn en waken.

Daarom willen we het licht (ons licht) bij dit kruis brengen: als teken dat we het lijden en de pijn nabij willen zijn.

Ik nodig u uit om een kaarsje aan te steken aan de paaskaars en het in het kruis te plaatsen.

 

Woorddienst

Overweging

Waken en gedenken op deze Goede Vrijdag.

Waken bij het lijden van vele mensen in heel veel verschillende situaties.

We gedenken de dood van velen en de kruisdood van die ene, Jezus.

Kruisdood, het is in onze ‘beschaafde’ Westerse wereld nog nauwelijks denkbaar.

Maar er zijn wel veel handiger, properder, doordachter methodes om levens te verwoesten.

Kruisigen kan doorheen alle tijden – tot op deze dag, dit uur, vertaald worden in begrippen die we wél kennen.

 

KRUISIGEN:

terechtstellen ‑ uitschakelen ‑ uit de weg ruimen ‑ levenslang geven ‑ een speciale behandeling voorschrijven ‑ niet meer doen meetellen

KRUISIGEN:

om zeep helpen ‑ vernietigen ‑ schorsen ‑ afvoeren ‑ op de vingers tikken – saneren ‑ ontslaan met ontslag dreigen ‑ iemand klein krijgen

KRUISIGEN:

geen onderdak geven – niets laten leren ‑ het niet kunnen aan­zien ‑ vergassen – iemand afhankelijk maken ‑ iemand tot versla­ving brengen ‑ dom maken ‑ bang maken ‑ brutaliseren

KRUISIGEN:

vergeten ‑ verzwijgen ‑ doodzwijgen ‑ verdringen ‑ het niet geweten hebben – het niet willen weten ‑ voor onverbeterlijk verklaren ‑ als een speciale be­schouwen

KRUISIGEN:

koud maken ‑ het zwijgen opleggen ‑ doof maken ‑ paaien ‑ blind maken ‑ ver­stikken ‑ iemand tot consument maken ‑ iemand verblinde televisiekijker laten worden

KRUISIGEN:

richten naar de valse waarden van de maatschappij ‑ aanpassen ‑ terecht­stellen – ­bewapenen voor de oorlog ‑ iemand geen kans geven ‑ afschrijven ‑ veroordelen met vooroordelen ‑ kapotma­ken ‑ doen lijden ‑ laten lijden

KRUISIGEN:

eenzaamheid toelaten ‑ iemand laten verdrinken in de proble­men ‑ geen oog en oor hebben voor iemand ‑ aan zijn lot over­laten ‑ niet bekommerd zijn om de anderen ‑ je niets aantrek­ken van de wereldsituatie

KRUISIGEN:

roddel ‑ stoef en bluf ‑ proberen te overtreffen ‑ met de el­lebogen werken en overal de eerste willen zijn ‑ alleen maar aan eigen voordeel denken

(In het huis van de menseneter, teksten over vre­de, Dorothee Sölle)

 

Kruisigen gebeurt vandaag. Zoveel is zeker.

Kruisigen gebeurt aan mij en door mij.

In dit uur van waken, gedenken en bidden maken we elkaar deelgenoot aan het leed en het lijden dat overal om ons heen is.

We willen lijden benoemen, opdat alle leed zou gezien en gekend worden.

Want ‘er is geen leed, dat vreemd leed is’ (Simonow-D. Sölle). Er bestaat geen lijden veraf. Er is geen leed dat ons niet zou aangaan.

Waar ook het lijden is, dichtbij of veraf, het belangt mij aan.

‘Er is geen leed, dat vreemd leed is’:

hiermee wil ik ook de hoop uitspreken dat alle mensen mogen gezien en gekend zijn.

De hoop dat leven mogelijk is ook voor de kleinsten en de minsten.

In het spoor van Jezus van Nazareth, de gekruisigde,

die genoemd wordt zoon der mensen,

die gezegd wordt dood maar levend,

op wie gehoopt wordt mens voor allen.

 

IMG_2862 

Johannespassie

Van Paul Schollaert, door drie zangers.

Inbreng

Uitnodiging tot inbreng

In de her-inner-ing aan Jezus’ lijden en kruisdood, hebben we het leed van zovele mensen neergelegd, als een vlam, waarbij we willen waken.

Het lijden draagt een naam.

Wie dat wenst, kan vanop de eigen plaats of hier vooraan aan de micro dit lijden uitspreken en benoemen.

We willen bij het lijden dat elkeen meedraagt een moment stil blijven.

Gebed

Al dit uitgesproken lijden

en al het onbenoemde, verborgen lijden

leggen wij neer in deze gemeenschap

 

Wij mensen, wankel, angstig en beperkt

proberen daglicht te zijn voor mekaar.

 

Als deelgenoot, als toeverlaat

trouw in aandacht en nabijheid

erhkennen wij het lijden

 

Geef ons een hand

om vast te houden wie geen hand in handen heeft

geef ons een stem

om te roepen voor wie geen stem heeft

geef ons kracht en zachtheid

om te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft.

 

Zo zouden we willen leven

 

Zingen we dit uit in het lied van alle dagen…

 

Bloemen bij het kruis en communie

Uitnodiging

We willen een teken stellen dat wij elkaar kunnen bemoedigen en de hoop op een goed leven voor allen levend houden. Een klein en machteloos teken, een gebaar. Ik nodig u uit om een bloem neer te leggen op het kruis. Een machteloos gebaar waarmee we het lijden erkennen en hoop op toekomst en bevrijding uitspreken.

Communie

Geen leed, dat vreemd leed is.

Soms is het leed waarvan wij deelgenoot worden zo groot en zo massief.

Of voelen we ons machteloos – zonder daadkracht – om iemand nabij te zijn.

En vaak is het ook alleen maar dat: de ervaring van uitzichtloosheid.

En toch …

In de avond voor zijn dood stelde Jezus een gebaar.

In het breken van het brood en het ronddelen mogen we – met hem – elkaar nabij zijn.

Laten we vanavond het brood met elkaar delen

in het verlangen

en in de hoop

dat ons verlangen niet tevergeefs is.

Voorbeden

Groter dan ons hart…

 

 

 (foto’s: Guido Vanhercke, kerkje in Cantabrië)