Breed Beraad februari 2012

Halfjaarlijks houden we een Breed beraad, om de vieringen van het volgende halve jaar voor te bereiden. Dat is al lange jaren zo. Even zoveel momenten zijn het om ook aan vorming te doen. Zoveel boeiende sprekers kwamen in de loop van al die tijd langs…

Op 4 februari luisterden we in de kelder van de bevriende Rabotkerk naar Anneleen Decoene, doctoranda in de theologie, maar een biezonder interessante uiteenzetting over feministische bevrijdingstheologie, over de blinde vlek die (machts)privileges meebrengen, over theologie die geboren moet worden uit de nood aan een rechtvaardige wereld en niet uit zichzelf, over vrouwen van andere werelddelen die vanuit hun ervaring over bevrijding spreken, over onderdrukking maar ook over zovele vormen en voorbeelden van verzet… 

Anneleen noemde de naam van Sojourner Truth, en las een ontroerend fragment voor. Hieronder vind je de gehele speech. Het is alsof je  erbij staat…

Ain’t I a woman?

by Sojourner Truth

(Delivered 1851 at the Women’s Convention in Akron, Ohio)

Well, children, where there is so much racket there must be something out of kilter. I think that ’twixt the negroes of the South and the women at the North, all talking about rights, the white men will be in a fix pretty soon. But what’s all this here talking about?

That man over there says that women need to be helped into carriages, and lifted over ditches, and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or over mud-puddles, or gives me any best place! And ain’t I a woman? Look at me! Look at my arm! I have ploughed and planted, and gathered into barns, and no man could head me! And ain’t I a woman? I could work as much and eat as much as a man – when I could get it – and bear the lash as well! And ain’t I a woman? I have borne thirteen children, and seen most all sold off to slavery, and when I cried out with my mother’s grief, none but Jesus heard me! And ain’t I a woman?

Then they talk about this thing in the head; what’s this they call it? [member of audience whispers, “intellect”] That’s it, honey. What’s that got to do with women’s rights or negroes’ rights? If my cup won’t hold but a pint, and yours holds a quart, wouldn’t you be mean not to let me have my little half measure full?

Then that little man in black there, he says women can’t have as much rights as men, “cause Christ wasn’t a woman”! Where did your Christ come from? Where did your Christ come from? From God and a woman! Man had nothing to do with Him.

If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, these women together ought to be able to turn it back , and get it right side up again! And now they are asking to do it, the men better let them.

Obliged to you for hearing me, and now old Sojourner ain’t got nothing more to say.

*

(Ben ik dan niet een vrouw?

Wel, kinderen, waar er zo veel herrie is, moet er iets uit balans zijn. Ik denk dat als zowel de zwarten van het Zuiden als de vrouwen van het Noorden allemaal over rechten babbelen, de blanken het binnenkort moeilijk zullen krijgen. Maar waarover gaat al dit babbelen?

Die man daar zegt dat vrouwen in de rijtuigenmoeten geholpen worden, getild over sloten, en overal de beste plaatsen moeten krijgen. Niemand helpt me ooit in rijtuigen, of over modder-plassen, of geeft me beste plaatsen! En ben ik dan geen vrouw? Kijk naar mij! Kijk eens naar mijn arm! Ik heb geploegd en geplant, en verzamelde in schuren, en niemand stak me voorbij! En ben ik dan geen vrouw? Ik kon zoveel werken en eten als een man – als ik eten kon krijgen – en verdroeg de zweep evengoed! En ben ik dan geen vrouw? Dertien kinderen heb ik gebaard, en gezien hoe de meesten als slaaf verkocht werden, en toen ik als moeder schreeuwde van verdriet, was er niemand die mij hoorde dan Jezus alleen. En ben ik dan geen vrouw?

Dan praten ze over dit ding in het hoofd, hoe noemen ze dat? [Iemand in het publiek fluistert: “intellect”] Dat is het, schat. Wat heeft dat te maken met de rechten van vrouwen of negerrechten? Als mijn beker maar een pint vult, en die van jou een kwart, zou het dan niet kwaadwillig zijn mocht ik mijn half maatje niet volgeschonken krijgen?

Dan dat kleine mannetje in het zwart daar, hij zegt dat vrouwen niet zo veel rechten kunnen hebben als mannen, want Christus was geen vrouw! Waar komt uw Christus vandaan? Waar komt uw Christus vandaan? Van God en een vrouw! Een man had daar niets mee te maken.

Als de eerste vrouw die God ooit gemaakt had, sterk genoeg was om de wereld helemaal alleen op zijn kop te zetten, dan zijn deze vrouwen samen in staat om hem helemaal om te keren en weer goed te zetten! En nu de vrouwen vragen om dat te mogen doen, kunnen de mannen hen het beter laten doen.

Ik dank u dat u mij hebt willen aanhoren, en nu heeft old Sojourner niets meer te zeggen.)